ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE BEPALINGEN

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden Fox Sports worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Fox Sports: De commanditaire vennootschap Eredivisie Media & Marketing
C.V., haar rechtsopvolgers, haar dochter-, zuster- en moedervennootschappen en/of elke andere aan haar gelieerde vennootschap ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn opgesteld en aangegaan.

Eindgebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst tot levering van Diensten wordt gesloten of die een Fox Sports Account aanmaakt.

Overeenkomst: elke rechtsbetrekking, waaronder een overeenkomst, tussen Eindgebruiker en Fox Sports, waaronder maar niet uitsluitend verstaan dient te worden de overeenkomst tot de afname en levering van Diensten.

Dienst(en): de door Fox Sports aangeboden producten en te verlenen diensten op dan wel via de Portal (waaronder via de Fox Sports Account), waarbij Eindgebruiker en Fox Sports een Overeenkomst sluiten tot afname van deze producten en/of diensten door Eindgebruiker, waaronder live streams en Video on Demand/Pay Per View diensten, abonnementen op Fox Sports content, SMS (Short Message Service) diensten, merchandise producten terzake Fox Sports en overige voetbal gerelateerde zaken.
Portal: de internet portal www.foxsports.nl, dan wel elke andere online portal die door Fox Sports wordt geëxploiteerd al dan niet op of via tablets, mobiele devices en players (iframes) op websites van derde.

Fox Sports Account: de door een Eindgebruiker aangemaakte account op www.foxsports.nl.
 

ARTIKEL 2: ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden Fox Sports zijn van toepassing op elk aanbod van Fox Sports en elke Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden Fox Sports worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gepubliceerd op www.foxsports.nl. Bij het aanmaken van een Fox Sports Account gaat Eindgebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden Fox Sports. Deze Algemene Voorwaarden Fox Sports zijn vervolgens van toepassing op iedere Dienst die Eindgebruiker wenst af te nemen en/of afneemt via zijn Fox Sports Account.

Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Fox Sports worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door Fox Sports in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. 

 

ARTIKEL 3: WIJZIGINGEN

 
Fox SPorts is gerechtigd een beding van de Overeenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden en tarieven te wijzigen. Behoudens het gestelde in het vierde lid gelden dergelijke wijzigingen ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking, of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. 
Indien een Eindgebruiker een wijziging, die betrekking heeft op een door hem afgenomen Dienst, niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst met betrekking tot die Dienst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Fox Sports te zijn ontvangen. Het bepaalde in de vorige volzin geldt niet: a. indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van de Eindgebruiker; b. indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts)positie van de Eindgebruiker; c. Indien de Eindgebruiker de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren; d. indien de wijziging reeds bij het aangaan van de Overeenkomst onherroepelijk is overeengekomen, zoals een periodieke aanpassing van de tarieven aan de inflatie; e. indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven; of f. in andere gevallen waarin dit op grond van de geldende wet- en regelgeving niet is vereist. 

ARTIKEL 4 GEBRUIK DIENSTEN

Bij de exploitatie van de Portal en/of de Diensten, waardoor Eindgebruikers actief deel kunnen nemen op de Portal, gelden gebruikersvoorwaarden. Deze gebruikersvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. Bij de exploitatie van de Portal en/of de Diensten worden persoonsgegevens verzameld. Hierop is het Privacystatement van Fox Sports van toepassing, welke een integraal onderdeel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden Fox Sports).

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet Eindgebruiker toegang hebben tot het netwerk waarop Fox Sports Diensten aanbiedt, en, eventueel, een mobiele device of tablet bezitten via welke toegang kan worden gekregen tot de Dienst. Eindgebruiker moet zelf alle noodzakelijke apparatuur en software aanschaffen om de verbinding mogelijk te maken, en verzekeren dat deze werkzaam en geschikt zijn voor gebruik om verbinding met de Dienst mogelijk te maken. Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk om zich ervan te verzekeren dat de apparatuur en software niet storen of een storing veroorzaken voor de Diensten. 

Wanneer een verbetering in een Dienst aanpassingen in Eindgebruiker’s apparatuur of software vereist, dan zal de aanpassing voor Eindgebruikers eigen rekening zijn. Fox Sports zal Eindgebruiker van te voren informeren over zulke wijzigingen in de Dienst. 

Fox Sports is gerechtigd de inhoud van de Dienst aan te passen. 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op iedere nieuwe of bijkomstige eigenschappen en functionaliteiten die de huidige Diensten vermeerderen of verbeteren. 

 
ARTIKEL 5: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn indicatief en geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Aanbiedingen en prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de eigenschappen van de Diensten. 

Fox Sports is gerechtigd een proefabonnement op een Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen nadat is vastgesteld dat de Eindgebruiker in een periode van 6 maanden daaraan voorafgaand reeds een proefabonnement danwel een regulier abonnement heeft gehad. 

Fox Sports behoudt zich het recht voor om bestellingen door de Eindgebruiker zonder nadere toelichting te weigeren. Voor zover Fox Sports een bestelling van een Eindgebruiker weigert, geeft zij daarvan bericht aan de Eindgebruiker binnen zeven dagen na het plaatsen van een bestelling. Berichtgeving kan schriftelijk of per email geschieden naar het opgegeven (email)adres van de Eindgebruiker. 

Nadat de Eindgebruiker een bestelling heeft geplaatst bij Fox Sports, zal Fox Sports de bestelling bevestigen middels een (al dan niet elektronische) factuur welke als basis zal dienen voor de Overeenkomst. Deze bevestiging zal mogelijk achterwege blijven voor zover de bestelling toeziet op Video on Demand of Pay Per View Diensten, waarbij gezien de aard van Dienst geen elektronische factuur zal worden verzonden.

Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Eindgebruiker voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, zulks ter discrete beoordeling van Fox Sports.

De Consument mag een Overeenkomst, voorzover het een overeenkomst betreft buiten de verkoopruimte en behoudens wettelijke uitzonderingen, zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken vanaf: a. bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt; b. bij een Consumentenkoop: de dag waarop de (laatste) zaak is ontvangen; c. bij een Overeenkomst die zowel de Consumentenkoop als het verrichten van diensten betreft: de dag waarop de (laatste) gekochte zaak is ontvangen. Fox Sports is in dat geval gerechtigd kosten voor de reeds geleverde diensten, zoals retourkosten, administratiekosten, aansluitkosten, abonnementskosten naar rato en gebruikskosten, in rekening te brengen. Ontbinding geschiedt telefonisch door te bellen naar Fox Sports genoemde telefoonnummers of elektronisch door het invullen van het modelformulier via kpn.com/annuleren.
 

ARTIKEL 6: TERMIJN

Een door Fox Sports eventueel overeengekomen termijn om Diensten te verrichten, wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is gekwalificeerd dan wel uit de aard van Diensten blijkt dat de termijn van levering een fatale termijn is. De termijn gaat in zodra alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens en betalingen, die Eindgebruiker aan Fox Sports dient te verstrekken en te voldoen, in het bezit zijn van Fox Sports. Fox Sports zal zich zoveel mogelijk aan de termijn houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een overschrijding van de termijn verplicht Fox Sports niet tot een vergoeding, noch geeft zij Eindgebruiker het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 

ARTIKEL 7: DE PRIJS

Door Fox Sports opgegeven prijzen die de basis vormen voor de Overeenkomst dan wel tussen partijen overeengekomen afwijkende prijzen, zijn gebaseerd op prijzen en (kostprijsbepalende) voorwaarden zoals die bij Fox Sports bekend waren tijdens het opstellen van het aanbod van de Diensten. 

Voor zover de prijzen en voorwaarden tussen voornoemd moment en het moment van het leveren van de Diensten veranderen in het nadeel van Fox Sports, heeft Fox Sports het recht prijswijzigingen aan te brengen.
Onverminderd het bepaalde in lid 1, zullen gewijzigde tarieven pas na 1 maand na schriftelijke mededeling aan Eindgebruiker in rekening worden gebracht. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, is Eindgebruiker gedurende die periode van 1 maand gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen zullen gelden, door middel van een aangetekende brief. 

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan Fox Sports haar prijzen jaarlijks telkens op 1 januari indexeren conform de CPI Alle Huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de Overeenkomst dan wel op de Portal zijn - voor zover van toepassing en tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is  - inclusief BTW en andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 
 

ARTIKEL 8: BETALING

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan op basis van de op dat moment bij de Overeenkomst behorende tarieven (tarievenlijst) en de door Fox Sports vastgestelde factureringsfrequentie (per keer, maand, kwartaal, of anderszins) dan wel middels directe betaling, zoals weergegeven op de Portal, in deze Algemene Voorwaarden of anderszins. Indien betaling door de Eindgebruiker bij herhaling onmogelijk is gebleken vanwege ontoereikend saldo en/of stornering heeft plaatsgevonden, is Fox Sports gerechtigd van de Eindgebruiker te verlangen dat deze voortaan vooraf betaalt en daarvoor additionele kosten betaalt, voor zover dit door middel van acceptgiro geschiedt. 

In geval van niet-tijdige betaling (waaronder mede wordt verstaan de onmogelijkheid tot het uitvoeren van een automatische incasso wegens onvoldoende saldo) is Fox Sports gerechtigd administratiekosten (en storneringskosten) in rekening te brengen. Bij niet-tijdige betaling is Fox Sports gerechtigd eenmalig redelijke herinneringskosten aan de Eindgebruiker in rekening te brengen. Daarnaast is Eindgebruiker, vanaf die datum tot en met de datum waarop de feitelijke betaling plaatsvindt, de dan geldende wettelijke rente aan Fox Sports verschuldigd. Indien wegens niet of niet volledig nakomen van de verplichtingen ingevolge de Overeenkomst(en), waaronder mede begrepen niet, niet volledige of niet tijdige betaling door de Eindgebruiker, door Fox Sports incassokosten worden gemaakt, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Eindgebruiker, onverminderd het recht van Fox Sports de overeenkomst op te schorten of te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

Indien een Eindgebruiker gegronde bezwaren heeft tegen de in rekening gebrachte prijzen en/of tarieven, dient hij deze binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Fox Sports kenbaar te maken. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting echter niet op. Door Eindgebruiker gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Eindgebruiker dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Fox Sports kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Eindgebruiker een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Eindgebruiker, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Eindgebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Een deel van een maand wordt als volledige maand berekend.
Vanaf de vervaldatum is Eindgebruiker tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van € 150,--.

Tenzij op de Portal anders is aangegeven (bijvoorbeeld bij bepaalde eenmalige en/of niet-periodieke betalingen) vindt betaling van alle verschuldigde vergoedingen plaats door automatische incasso van de door de Eindgebruiker opgegeven bank- of girorekening, waarvoor de Eindgebruiker Fox Sports heeft gemachtigd. 
 

ARTIKEL 9: ANNULERINGEN

Fox Sports heeft het recht de levering van de overeengekomen Diensten, om haar moverende redenen te annuleren onder terugbetaling van reeds door de Eindgebruiker aan Fox Sports betaalde gelden. Buiten terugbetaling of creditering als voornoemd, zal Fox Sports nimmer schadeplichtig zijn jegens de Eindgebruiker.

ARTIKEL 10: DUUR

De Eindgebruiker sluit een Overeenkomst met Fox Sports voor bepaalde of onbepaalde tijd. 

In het geval van een Overeenkomst voor bepaalde tijd, wordt de Overeenkomst na afloop van die periode voor onbepaalde tijd verlengd. Dat gebeurt stilzwijgend. De Eindgebruiker kan de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, doch uitsluitend nadat de oorspronkelijke looptijd is verstreken.

In het geval van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt dat deze altijd kan worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.
 

ARTIKEL 11: BEËINDIGING

Fox Sports kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving (ook per email) indien Eindgebruiker aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Fox Sports niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, onverminderd het recht van Fox Sports op volledige schadevergoeding. Onverminderd de bevoegdheden die Fox Sports krachtens de wet toekomt, is zij gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen, in ieder geval indien:
- de Eindgebruiker ook na ingebrekestelling haar verplichtingen niet mocht nakomen;
- de Eindgebruiker surseance van betaling en/of faillissement mocht aanvragen of verkrijgen;
- de Eindgebruiker al dan niet vrijwillig crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, dan wel een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden;
Een toestand als genoemd hierboven doet vorderingen van Fox Sports jegens de Eindgebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 
  

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

Fox Sports aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. De totale aansprakelijkheid van Fox Sports wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duur Overeenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 6 maanden. 

Fox Sports is slechts aansprakelijk voor persoonlijke schade en schade waarvoor zij op grond van productaansprakelijkheid aansprakelijk is, voor zover die is ontstaan door opzet of grove schuld van Fox Sports. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen maar nooit meer dan Fox Sports in een voorkomend geval verzekerd heeft. Aansprakelijkheid van Fox Sports voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

De aansprakelijkheid van Fox Sports wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Eindgebruiker Fox Sports onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Fox Sports ook na de termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fox Sports in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Eindgebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Fox Sports meldt. 

Eindgebruiker vrijwaart Fox Sports voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Eindgebruiker aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Fox Sports geleverde Diensten.

Voor zover Fox Sports bij haar activiteit afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Fox Sports weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Fox Sports op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Fox Sports of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Fox Sports.

Indien met het oog op de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan op de voorgaande leden van dit artikel bedraagt de schadevergoeding nimmer meer dan de prijs bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen doch nimmer meer dan € 1.000,--.

Indien Fox Sports aansprakelijk is op grond van de leden van dit artikel en Fox Sports zich tegen deze schade op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.
In alle gevallen is de termijn waarbinnen Fox Sports tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 1 jaar.

Fox Sports is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fox Sports is uitgegaan van door Eindgebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige data, gegevens.
 
 

ARTIKEL 13: OVERMACHT

Fox Sports is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden  verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fox Sports geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fox Sports niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Fox Sports, binnen de Betaald Voetbal Organisaties dan wel bij toeleveranciers van Fox Sports worden daaronder begrepen.
 
Fox Sports is gerechtigd betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht voordat de overmacht zich voordeed. Voor zover Fox Sports ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fox Sports gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Eindgebruiker is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
 

ARTIKEL 14: KLACHTEN

Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van de) uitvoering van de Overeenkomst kunnen door de Eindgebruiker bij Fox Sports schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. Een eventuele mondelinge melding dient gevolgd te worden door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Eindgebruiker niet op. Fox Sports dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 

ARTIKEL 15: LEVERING VAN DIGITALE DIENSTEN – ONLINE PAY PER VIEW EN VIDEO ON DEMAND

Indien digitale Diensten worden besteld, zoals live wedstrijden online via Pay Per View of Video on Demand, is daarop de prijs per wedstrijd van toepassing zoals vermeld op www.foxsports.nl. Teneinde de Dienst te kunnen afnemen, dient Eindgebruiker een Fox Sports Account aan te maken op www.foxsports.nl, met verstrekking van de daar verzochte (persoons)gegevens. Indien Eindgebruiker reeds een Fox Sports Account heeft, kan deze gebruikt worden.

Eindgebruiker zal voor afname van een Video on Demand of Pay Per View Dienst een tegoed moeten kopen. Betaling van dit tegoed zal dienen te geschieden op de wijze zoals aangegeven op www.foxsports.nl. 
Betaling van iedere Pay Per View of Video on Demand Dienst zal geschieden door het inzetten van het door Eindgebruiker gekochte tegoed. Indien het tegoed ontoereikend is voor een bepaalde Dienst zal eerst een nieuw tegoed moeten worden aangeschaft teneinde van de Dienst gebruik te kunnen maken. In de Fox Sports Account van Eindgebruiker kan hij bekijken wat de hoogte van zijn openstaande tegoed is.

Pay Per View en Video on Demand Diensten worden door Fox Sports aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de relevante Dienst. In dat kader heeft een Eindgebruiker, die een Fox Sports Account heeft aangemaakt en voldoende tegoed, de mogelijkheid om een relevante Pay Per View (live wedstrijd) vooraf te reserveren en te voldoen met het tegoed op de wijze zoals aangegeven op www.foxsports.nl. 
 

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE- EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door Fox Sports ter beschikking gestelde en/of geleverde werken - waaronder (niet limitatief) verstaan dient te worden door Fox Sports openbaar gemaakte beeldmerken, handelsnamen, domeinnamen, logo's, teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's, video's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen / content - berusten uitsluitend bij Fox Sports of diens licentiegevers. Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Fox Sports of van haar licentiegevers, is de Eindgebruiker niet gerechtigd om deze werken openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen. De werken worden uitsluitend voor niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld en enkel binnen Nederland. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Fox Sports is verkregen. 

Het is niet toegestaan de site www.foxsports.nl of onderdelen daarvan te framen, noch is het toegestaan verslagen te doen van wedstrijden of andere content van Fox Sports met behulp van de. Eindgebruiker zal ten tijde van de te leveren Diensten alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Fox Sports, van haar licentiegevers en van derden respecteren.

Indien Fox Sports aanwijzingen heeft dat Eindgebruiker in strijd handelt met het bepaalde in dit artikel, is Fox Sports gerechtigd om Eindgebruiker de verdere toegang tot de Diensten te ontzeggen en/of het Fox Sports Account van Eindgebruiker te blokkeren en geblokkeerd te houden, alsmede alle overige maatregelen te treffen die Fox Sports nodig acht om verder misbruik te voorkomen, onverminderd het recht van Fox Sports om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade op Eindgebruiker te verhalen.
 
 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en Overeenkomst(en) is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen die direct of indirect uit de Overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen in eerste aanleg uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam aanhangig worden gemaakt.